Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Inviton, s.r.o.,  Nové Záhrady I. č.11, 821 05 Bratislava, IČO 47 420 537 , zapísanou na obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložke č. 92334/B


1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Inviton
, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s usporiadateľom podujatia alebo prijatím VOP pre usporiadateľa, sprostredkúva - zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného portálu Inviton.

1.2. Podujatie
Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru, na ktoré sa prostredníctvom systému Inviton predávajú vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva usporiadateľ.

1.3. Usporiadateľ
Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), a ktoré je so spoločnosťou Inviton, s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom spoločnosti Inviton, s.r.o. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

 

1.4. Predajné miesto
Predajným miestom je centrála spoločnosti Inviton, s.r.o., Nové ZáhradyI.č.11,82105 Bratislava

1.5. Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť.. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Vstupenka neslúži pre Majiteľa vstupenky ako doklad slúži fakúra, ktorú si môže Majiteľ vstupenky vygenerovať a vytlačiť po prihlásení v sekcii „Moje Vstupenky“.

1.6. Majiteľ vstupenky
Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku  v systéme Inviton prostredníctvom internetovej stránky www.inviton.sk. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov Usporiadateľom a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

1.7. Čiarový kód resp.QR je jedinečný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok so zakódovanou informáciou o Vstupenke. Platnosť Vstupenky sa overuje pomocou QR čítačky v mobilnom telefóne alebo v inom zariadení. Po overení platnosti Vstupenky sa Vstupenka zneplatní (deaktivuje).

 

 


2. DRUHY VSTUPENIEK

2.1. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami
Klasická vstupenka, vystavená doručená Majiteľovi Vstupenky kuriérom alebo poštou po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať:

 1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, číslo predaja
 
 2. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke
 3. označenie a daňové údaje Usporiadateľa Podujatia

2.2. InvitonCARD
Elektronická bezkontaktová čipová karta, ktorá jej Majiteľovi umožní vstup na Podujatie na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

2.3. InvitonMobApp
Mobilná aplikácia pre operačné systémy IOS, Android a Windows Phone. Priamo v aplikácii mobilného telefónu zobrazený QR kódu umožňuje vstup na Podujatie. Majiteľa vstupenky na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

2.4. Klasická vstupenka bez ochranných prvkov
Distribúcia Vstupeniek, a to vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.
Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

 1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí
 2.  úplný, jedinečný čiarový kód 
 3. označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia3 ZMLUVNÝ VZŤAH

3.1. Inviton, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v prospech Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky
www.inviton.sk vstupuje Majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na internetovej stránke www.inviton.sk. Informácie o Usporiadateľoch sú uverejnené na internetovej stránke www.inviton.sk, ak Usporiadatelia súhlasili s ich uverejnením. Obchodné meno Usporiadateľa bude poskytnuté na predajných miestach kedykoľvek na požiadanie.

3.2. Inviton, s.r.o. neručí za zmenu Podujatia. Inviton, s.r.o. nie je povinný prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok Podujatia.

3.3. Inviton, s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Podujatiach zverejnených na
www.inviton.sk, poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má Inviton, s.r.o. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.inviton.sk


4. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

4.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.

4.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

4.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní v mobilnej aplikácii Inviton alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 9 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

4.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

4.6. Inviton, s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na internetovej stránke 
www.inviton.sk .

4.7. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.


5. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

5.1. Služby ponúkané na Podujatiach nie sú službami spoločnosti Inviton, s.r.o. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia.

5.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky 
www.inviton.sk, informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

5.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak Usporiadateľ neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky alebo cenu Vstupenky, a to v rozsahu určenom Usporiadateľom, vracajú po uskutočnení Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky 
www.inviton.sk, alebo formou elektronickej pošty na emailovú adresu majiteľa vstupenky, .

5.4. Predajca NEZODPOVEDÁ za ZMENU alebo ZRUŠENIE podujatia zo strany Usporiadateľa. Ak Usporiadateľ informuje Predajcu o zmene alebo zrušení Podujatia, Predajca informuje Majiteľov Vstupeniek o postupe a spôsobe vrátenia ceny za Vstupenky na Stránke alebo formou elektronickej pošty. Ak podľa oznamu bude cena za Vstupenku vrátená prostredníctvom Predajcu, Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu info@inviton.sk alebo v písomnej forme na adresu sídla Predajcu. K žiadosti o vrátenie kúpnej ceny je potrebné doložiť relevantný doklad o úhrade na účet spoločnosti Predajcu (napr. bankový výpis), číslo Vstupenky a číslo účtu, na ktoré Majiteľ žiada vrátiť peniaze za Vstupenku. Predajca môže vrátiť cenu za Vstupenku iba po dohode s Usporiadateľom. V prípade, ak podľa oznamu vydaného Usporiadateľom alebo Predajcom na základe dohody s Usporiadateľom bude cena za Vstupenku vrátená priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ Vstupenky žiadosť o vrátenie ceny za Vstupenku priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení o zmene/zrušení Podujatia. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

6. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

Záujemca si môže zarezervovať Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky 
www.inviton.sk. 

6.1. 
Registrácia, Prihlásenie,  Rezervácia vstupeniek 

6.2. Vstupenka je rezervovaná 15 minút od pridania do Košíka. Ak záujemca v tejto dobe nezrealizuje platbu, Vstupenka sa automaticky vymaže z Košíka a vráti sa do predaja

6.3.  V „Košíku“ má záujemca možnosť zmazať, pridať alebo odobrať  Vstupenky. Následne je potrebné potvrdiť súhlas s VOP.

Rezervovanie vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií vstupeniek, resp. na označovanie miest je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené a používateľom, prostredníctvom registrácií ktorých boli tieto automatické rezervácie vytvorené, bude zablokovaný prístup na 
www.inviton.sk

 

.

6.4. Nie je možné žiadať vrátenie vstupného za Majiteľom vstupenky nevyužitú Vstupenku.

6.5. V prípade zrušenia Podujatia budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.inviton.sk,kde bude podrobne opísaný postup vrátenia vstupného ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vrátenie vstupného prebiehať.


7. PLATBA ZA VSTUPENKY
Záujemca si môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.inviton.sk, 7.1. Registrácia, PrihláseniePlatba za vstupenky

7.2. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

7.2.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom 24-pay. Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

7.2.2. Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky.

7.2.3. Na predpis platby/faktúru, pričom pre tento prípad, ak je predpis/faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 10 dní pred konaním Podujatia. Bližšie informácie na info@inviton.sk.


7.3. V prípadoch platby podľa bodu 7.2.1. a 7.2.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovaných Vstupeniek stiahnuté z vášho účtu ihneď po potvrdení úhrady.


8. DODACIE PODMIENKY

8.1. Po zrealizovaní a potvrdení platby je záujemca presmerovaný späť na internetovú stránku 
www.inviton.sk a zakúpené Vstupenky nájdete v časti „Moje vstupenky“. Vstupenky sú zároveň odoslané na e-mail Majiteľa.

 

8.2.2. Majiteľ si môže Vstupenku stiahnuť vo formáte .pdf, vytlačiť. Vstupenku po prihlásení nájdete vo svojej mobilnej aplikácii Inviton v sekcii „Moje vstupenky“  


8.3. Spoločnosť Inviton, s.r.o. sa zaväzuje:
bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.inviton.sk o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, o ktorých je Inviton, s.r.o. zo strany jednotlivých Usporiadateľov informovaný.

8.4. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje uviesť všetky spoločnosťou Inviton, s.r.o. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo

8.5. Spoločnosť Inviton, s.r.o. nenesie zodpovednosť za zmenu alebo zrušenie Podujatia zo strany Usporiadateľa, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke www.inviton.sk, uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa


9. STRATA, KRÁDEŽ, POŠKODENIE VSTUPENKY

9.1. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti Inviton, s.r.o.V prípade, ak je možné potvrdiť vlastníka danej Vstupenky  spoločnosť Inviton, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 2,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.


10. REKLAMAČNÝ PORIADOK
    

10.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Inviton, s.r.o. reklamovať na  adresu reklamacie@inviton.sk alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu Inviton, s.r.o., Nové Záhrady I. č.11, 821 05  Bratislava.


10.2. V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo pošty spoločnosť Inviton, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku,aktualizuje QR kód v mobilnej aplikácii Inviton , umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

10.4. Stratu, krádež alebo poškodenie Vstupenky je povinný Majiteľ vstupenky oznámiť spoločnosti Inviton, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu 
info@inviton.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Inviton, s.r.o., Nové Záhrady I. č.11, 821 05  Bratislava.

10.5. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke 
www.inviton.sk. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.


10.6. Inviton, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a držiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby vykonané spoločnosťou Inviton, s.r.o. spojené s dodaním vstupenky(bankové poplatby,poštovné). Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

10.7. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný riadiť sa bodom 9.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

10.8. Zakúpené Vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť za iné Vstupenky alebo za hotovosť, okrem prípadu uvedeného v odseku 5.4

10.9. Od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predajcom majiteľ Vstupenky nemá právo odstúpiť v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) ZoOS (poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času) ak to podmienky organizátora neuvádzajú inak

12. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV
    

12.1. Spoločnosť Inviton, s.r.o., ako sprostredkovateľ predaja pre Organizátora v súvislosti s predajom a distribúciou Vstupeniek spracúva osobné údaje Zákazníkov a registrovaných záujemcov, a to priamo alebo prostredníctvom poverených osôb. Osobné údaje zákazníkov alebo registrovaných záujemcov spracúva v rozsahu meno, priezvisko, telefónny/mailový kontakt, dátum narodenia, a to na účel rezervácie a predaja Vstupeniek, účel správy záväzkových vzťahov so Zákazníkmi a Organizátormi Podujatí, na štatistické účely týkajúce sa Podujatí, na účely zdokumentovania Podujatí, ako aj na reklamné a marketingové účely spoločnosti Inviton, s.r.o. ako aj jednotlivých Organizátorov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú poskytnuté Organizátorovi konkrétneho Podujatia, na ktoré si Zákazník zakúpil Vstupenku. Identifikačné údaje spoločnosti Inviton, s.r.o. sa nachádzajú v článku I. týchto VOP a identifikačné údaje konkrétneho Organizátora budú uvedené na konkrétnej Vstupenke alebo oznámené Zákazníkovi alebo registrovanému záujemcovi na základe jeho žiadosti.

12.2. Zakúpením vstupenky budú osobné údaje Zákonníka spracované v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon o ochrane osobných údajov“) v uvedenom rozsahu na vyššie uvedený účel sprostredkovateľom Inviton, s.r.o.

12.3. Zákazník podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie o tom či sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecnej zrozumiteľnej forme informácie o spravovaní osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, zoznam osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím jeho platnosti. Zákazník má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú.

12.4 Zákazník dáva zakúpením Vstupenky Organizátorovi a tretím osobám bez akýchkoľvek nárokov súhlas na zhotovenie a zverejnenie podobizne, obrazových alebo zvukovoobrazových záznamov zhotovených na Podujatí alebo v súvislosti s ním primeraným spôsobom, a to najmä na umelecké tlačové, spravodajské, dokumentačné účely. V prípade nesúhlasu môže zákazník vzniesť písomnú námietku na info@inviron.sk

12.5. Spoločnosť Inviton ako prevádzkovateľ portálu www. Inviton.sk spracúva osobné údaje v roli prevádzkovateľa v rozsahu, meno, priezvisko, mailová adresa, login, za účelom informovania používateľov.